Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Υποστήριξη - Εξυπηρέτηση Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Η Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων (ΔΕΠ) αποτελεί το μοναδικό -πανελλαδικά- σημείο αναφοράς και επαφής του ΟΤΕ με τους Τηλεπικοινωνιακούς ΠαρόχουςΚύρια επιδίωξή μας είναι η παροχή Εξυπηρέτησης πολύ υψηλής ποιότητας, που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες των Τηλ.Παρόχων, με τρόπο άμεσο, εύκολο και αποδοτικό.

Η Διεύθυνση Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Παρόχων (ΔΠ&ΕΠ) της ΔΕΠ είναι το "αποκλειστικό" σημείο εισόδου, παραλαβής, διαχείρισης και υλοποίησης, των πάσης φύσεως αιτημάτων και απαιτήσεων των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

Ο ΟΤΕ για την καλύτερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων εφαρμόζει τις αρχές του "Διαχειριστή Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων" (Key Account Manager), της "μονοσημειακής εξυπηρέτησης" (One Stop Shopping) και του "ενιαίου λογαριασμού" (Single Bill).

Συγχρόνως η  εφαρμογή και συνεχής αναβάθμιση των προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων Διαχείρισης Wholesale-CRM αυξάνει το επίπεδο και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και ταυτόχρονα προσφέρει καλύτερη και ουσιαστικότερη αμφίδρομη πληροφόρηση.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Wholesale-CRM λειτουργούν τα Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων που αφορούν τις Υπηρεσίες Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο, τις Υπηρεσίες  Wholesale ADSL & VDSL, τις Υπηρεσίες Διασύνδεσης, Προεπιλογής Φορέα, Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, Φορητότητας Αριθμού & Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής.

Για την αρτιότερη διαχείριση και υποστήριξη των αιτημάτων των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων εφαρμόζονται πιστά διαδικασίες έκδοσης στατιστικών, reports & συγκεντρωτικών καταστάσεων, για όλες τις wholesale υπηρεσίες του ΟΤΕ και παρέχεται υψηλού επιπέδου και αδιάλειπτη υποστήριξη μετά την πώληση  (after sale support).

ΒΛΑΒΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων και με σκοπό την ομαλή και συνεχή λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο ΟΤΕ  λειτουργεί  Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 

Εκτύπωση