Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Virtual Partially Unbundled Ελαχιστοποίηση

Η υπηρεσία VPU απευθύνεται σε Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και παρέχεται σύμφωνα με την 673/02 – 20/11/2012 Απόφαση της ΕΕΤΤ.

Με την υπηρεσία VPU, συνδυάζεται η υπηρεσία του Πλήρως Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΠΤοΒ-FLLU) με την υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. από καμπίνα (τύπου ΒRAS και τύπου DSLAM).  Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει, οι υπηρεσίες φωνής να λαμβάνονται στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης μέσω του Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου ενώ οι υπηρεσίες δεδομένων παρέχονται από το δίκτυο νέας γενιάς VDSL/FTTC του ΟΤΕ.

Η υπηρεσία VPU (τύπου ΒRAS είτε DSLAM) μπορεί να συνδυαστεί με τις υφιστάμενες υπηρεσίες ΟΚΣΥΑ (BRAS είτε DSLAM) και Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης  (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ) BRAS είτε DSLAM όπως ακριβώς περιγράφονται στην προσφορά αναφοράς ΧΕΠ (αρ. ΦΕΚ 1846/Β/13-06-2012).

Συγκεκριμένα η υπηρεσία VPU στην περίπτωση που περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV] (VPU τύπου Β), παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας VDSL μεταξύ :

  • του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και
  • του αντίστοιχου BRAS του NGA δικτύου, στο οποίο δρομολογείται η κίνηση από το V-DSLAM (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης)

Στην δε περίπτωση που η υπηρεσία VPU περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV] (VPU τύπου Γ) παρέχει συνδέσεις τεχνολογίας VDSL μεταξύ :

  • του σημείου τερματισμού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του Τελικού Χρήστη και
  • του κόμβου πολυπλεξίας (L2 / L3 Switch) που βρίσκεται στο Α/Κ στο οποίο συγκεντρώνεται η κίνηση των V-DSLAMs (όπου συνδέεται ο Τελικός Χρήστης).

Σε συνδυασμό με υπηρεσίες φωνής, μέσω του υφιστάμενου ΠΤοΒ.

Η υπηρεσία VPU παρέχεται με δύο πακέτα ταχυτήτων:

Υπηρεσία

Πακέτο

Ταχύτητα Πρόσβασης
Down/Up (Mbps)

VPU

Standard

έως 30 / έως 2,5

Premium

έως 50 / έως 5

H νέα υπηρεσία διατίθεται από τα Αστικά Κέντρα στα οποία έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί εξοπλισμός VDSL σε υπαίθριες καμπίνες (KV). Αναλυτικά στοιχεία για αυτές τις υπαίθριες καμπίνες είναι διαθέσιμα εδώ.

Για την παροχή της υπηρεσίας VPU είναι απαραίτητες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1: Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος να υπογράψει Σύμβαση RUO (ή να διαθέτει Σύμβαση RUO ήδη σε ισχύ), η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες Πλήρους Τοπικού Βρόχου (ΠΤοΒ).

2: Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος να υπογράψει Σύμβαση RBO, η οποία να προβλέπει παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας VDSL (ή να διαθέτει Σύμβαση RBO ήδη σε ισχύ) η οποία να του δίνει την δυνατότητα να λαμβάνει υπηρεσίες VDSL.*

3: Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος είναι απαραίτητο να λαμβάνει ήδη έναν τουλάχιστον από τους διαθέσιμους τύπους Ο.Κ.ΣΥ.Α. ή Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης  (ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.) οι οποίοι εξυπηρετούν το Α/Κ στο οποίο ανήκει το V-DSLAM. Ειδικότερα, για την περίπτωση της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS[KV], θα πρέπει να λαμβάνει ήδη υπηρεσία Ο.Κ.ΣΥ.Α. (τύπου Α ή Β) ή Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ.(τύπου Β) ενώ για την περίπτωση της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM[KV] να λαμβάνει ήδη Ο.Κ.ΣΥ.Α. τύπου DSLAM ή Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. τύπου DSLAM.

4: Ο Τελικός Χρήστης να βρίσκεται εντός περιοχής κάλυψης της υπαίθριας καμπίνας ΟΤΕ που έχει εγκατασταθεί VDSL-DSLAM. Η διαθεσιμότητα αυτή ανακοινώνεται στον Πάροχο ηλεκτρονικά μέσω του Π/Σ CRM-VDSL.

* Μεταβατικά και μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που διαθέτουν ήδη σε ισχύ παλαιότερες Συμβάσεις RUO και RBO που δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες VDSL και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ., θα μπορούν να υπογράψουν την υφιστάμενη σύμβαση της υπηρεσίας VPU και να λαμβάνουν υπηρεσίες VPU και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. σύμφωνα με τους όρους της ΑΠ 654 / 11/31-05-2012 της ΕΕΤΤ με την οποία εγκρίνει την Προσφορά Αναφορά για την παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης του ΟΤΕ. Η μεταβατική περίοδος ορίζεται μέχρι 29/3/2013.

Αναφορικά με την τιμολόγηση της συνδυασμένης υπηρεσίας VPU, το μηνιαίο τέλος προκύπτει από την τιμολόγηση των επιμέρους προϊόντων που την απαρτίζουν (ήτοι της υπηρεσίας V-Α.ΡΥ.Σ [KV] και της υπηρεσίας πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο). Από το μηνιαίο τέλος της υπηρεσίας πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο αφαιρείται λόγω έκπτωσης ποσό 2,87€ για το έτος 2012 (το εν λόγω τέλος θα αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη βάσει σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ). Αντίστοιχα, αναφορικά με τις τιμές διάθεσης των εφάπαξ τελών ισχύουν αθροιστικά τα τέλη των επιμέρους υπηρεσιών V-Α.ΡΥ.Σ.BRAS [KV], V-Α.ΡΥ.Σ.DSLAM [KV] & Τοπικού Βρόχου, βάσει της 640/16/21-02-2012 ΑΠ της ΕΕΤΤ ΦΕΚ 755/Β/14-03-2012 (εκτός των νέων υπηρεσιών ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ DSLAM και ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ BRAS, οι τιμές των οποίων έχουν υποβληθεί στην ΕΕΤΤ προς έγκριση σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 654/11/31-5-2012 ΑΠ της ΕΕΤΤ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, ο ΟΤΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί κατάλληλες λειτουργικότητες στα Πληροφοριακά Συστήματα WCRM (LLU & VDSL), με στόχο την πλήρη υποστήριξη τόσο της παραγγελιοληψίας όσο και της βλαβοληψίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία VPU, τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσής της, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Διαχειριστή (Key Account Manager) και στο Email: wholesale@ote.gr


Για όλους τους Τιμοκαταλόγους πατήστε εδώ

 Σύμβαση Υπηρεσίας VPU

 Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσίας VPU

 Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ (RBO) για την παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

 Απόφαση ΕΕΤΤ για την Παροχή της Υπηρεσίας VPU 673 02 201112

 ΦΕΚ Παροχής Υπηρεσίας VPU 3090Β της 22/11/2012, Απόφασης 673/02
Εκτύπωση