Αρχική Σελίδα Ταυτότητα Υπηρεσίες Υποστήριξη Τηλεπ. Παρόχων Νέα Συχνές Ερωτήσεις Wholesale CRM Επικοινωνία Sitemap
Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής Ελαχιστοποίηση

Οι Μισθωμένες Γραμμές Χονδρικής Αναλογικής και PDH/SDH τεχνολογίας καλύπτουν την ανάγκη των Παρόχων για διασύνδεση των σημείων παρουσίας τους, ή διασύνδεση του δικτύου τους με τρίτους (πελάτες), με διαφανή μετάδοση και αποκλειστική χωρητικότητα. Επιπλέον ο Πάροχος έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης Τερματικών & Ζευκτικών τμημάτων σε Συνδέσεις Μετάδοσης στα κέντρα του ΟΤΕ. Μέσω του δικτύου του ΟΤΕ, που διαθέτει εκτεταμένη πανελλαδική κάλυψη σε περισσότερα από 2000 κέντρα, παρέχονται συμφέρουσες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των Παρόχων, υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και διαχείρισης υπηρεσιών καθώς και ευελιξία μέσω των διαθέσιμων χωρητικοτήτων.


Εφαρμογές


Ανάπτυξη δικτύου κορμού
και επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των Παρόχων σε νέα σημεία παρουσίας, άμεσα και οικονομικά με το δίκτυο των Τερματικών & Ζευκτικών Κυκλωμάτων
Σύνδεση με Α/Κ ΟΤΕ
για τη μεταφορά κίνησης από και προς τους ιδιόκτητους κόμβους των Παρόχων με αποκλειστική χωρητικότητα για την παροχή υπηρεσιών
Σύνδεση με πελάτες
μέσω αποκλειστικών χωρη- τικοτήτων Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων από άκρο σε άκρο ή Τερματικών Τμημά- των.

Διαθέσιμες Υπηρεσίες


Αναλογικά κυκλώματα (PTP)

Αναλογικές Μισθωμένες Γραμμές PTP που επιτρέπουν τη σύνδεση δύο σημείων του δικτύου του Παρόχου ή ενός σημείου του δικτύου του Παρόχου με Πελάτη του, μέσω των Ψηφιακών Κέντρων του ΟΤΕ.

Διατίθενται σε ποιότητα M1020/25 κατάλληλες για μετάδοση δεδομένων και ποιότητα Μ1040 κατάλληλες για μετάδοση.
Κυκλώματα από άκρο σε άκρο (PTP)

Ψηφιακές Μισθωμένες Γραμμές PTP που επιτρέπουν τη σύνδεση μεταξύ δύο σημείων του δικτύου του Παρόχου ή ενός σημείου του δικτύου του Παρόχου με Πελάτη του, μέσω των Ψηφιακών Κέντρων του ΟΤΕ.

Διατίθενται σε χωρητικότητες από 64Mbps έως 622Mbps ως Αστικά η Υπεραστικά.
Τερματικά Τμήματα

Συμμετρικές συνδέσεις αποκλειστικής χωρητικότητας ψηφιακής τεχνολογίας που επιτρέπουν τη σύνδεση του σημείου παρουσίας (Σ.Π.) του Παρόχου ή Πελάτη του, με το χώρο πολυπλεξίας του ΟΤΕ (στο Α/Κ ή ΚοΜΓ) και παραδίδονται μέσω μιας Σύνδεσης Μετάδοσης.

Διατίθεται σε χωρητικότητες από 64Kbps έως 622Mbps.
Ζευκτικά Τμήματα

Συμμετρικές συνδέσεις αποκλειστικής χωρητικότητας μεταξύ δύο ΚοΜΓ του ΟΤΕ που επιτρέπουν τη σύνδεση του χώρου πολυπλεξίας ενός ΚοΜΓ με το χώρο πολυπλεξίας ενός άλλου ΚοΜΓ του ΟΤΕ και παραδίδονται μέσω δύο Συνδέσεων Μετάδοσης.

Διατίθεται σε χωρητικότητες από 64Kbps έως 622Mbps.
Συνδέσεις Μετάδοσης

Συμπληρωματική υπηρεσία μέσω της οποίας τα Τερματικά και τα Ζευκτικά Τμήματα παραδίδονται στον Πάροχο.

Συνδέουν το χώρο πολυπλεξίας του ΟΤΕ στα Α/Κ ή ΚοΜΓ με το χώρο παρουσίας του Παρόχου.

Διατίθενται σε Πλήρους Ζεύξης από 2 Mbps έως 622 Mbps, σε Ημιζεύξης 155 Mbps και 622 Mbps και σε Φυσικής Συνεγκατάστασης από 2 Mbps έως 622 Mbps.
Συνδεδεμένα Κυκλώματα Επέκτασης

Συμπληρωματική υπηρεσίας που παρέχεται στα πλαίσια των αναγκών για συναφείς ευκολίες (Backhaul).

Συνδέουν το χώρο πολυπλεξίας των A/K του ΟΤΕ (όπου ο Πάροχος διαθέτει Φυσική Συνεγκατάσταση) με το σημείο παρουσίας του Παρόχου. Παραδίδονται στον Πάροχο μέσω της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ.

Διατίθενται σε χωρητικότητες από 34Mbps έως 622Mbps.


Πρόσθετες Πληροφορίες και Σχετικά Έγγραφα


Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΦΕΚ Β΄1875/31-07-2013).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων ή να απευθυνθείτε στον αρμόδιο Key Account Manager.

Σχετικά Έγγραφα


  ΦΕΚ

  46 ΚοΜΓ – 202 Α/Κ , ΚοΠ

  Τιμοκατάλογος

  Διαδικασία Μετρήσεων – Δοκιμών στο πλαίσιο της Προσφοράς Αναφοράς ΜΓΧ

  Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών ΜΓΧ Αναλογικής & PDH/SDH Τεχνολογίας


Εκτύπωση