Φωνή
Διαβίβαση Κλήσεων

Transit - Διαβίβαση Κλήσεων

Η Διαβίβαση κλήσεων είναι η «μεταφορά» μιας κλήσης από το δίκτυο ενός Παρόχου, μέσω του δικτύου του ΟΤΕ σε έναν τρίτο Πάροχο.

 

Οφέλη 

  • Δυνατότητα επικοινωνίας του δικτύου του Παρόχου με δίκτυα Τρίτων Παρόχων, εντός της εθνικής επικράτειας, με τα οποία ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης.

  • Οι συνδρομητές του Παρόχου εκκίνησης μιας κλήσεις μπορούν μέσω της υπηρεσίας να τερματίζουν σε συνδρομητές ή και σε υπηρεσίες τρίτων Παρόχων χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταξύ τους διασύνδεση.

Εφαρμογές

  • Τερματισμός  σε σύντομους κωδικούς, μη Γεωγραφικούς αριθμούς και αριθμούς κινητής τηλεφωνίας Τρίτου Παρόχου.
  • Παρέχεται στον Πάροχο η δυνατότητα να τερματίζει κλήσεις προς γεωγραφικούς αριθμούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, σύντομους κωδικούς και λοιπούς μη γεωγραφικούς αριθμούς τρίτων Παρόχων μέσω του δικτύου του ΟΤΕ.

 

Σχετικά Αρχεία

Προσφορά Αναφοράς ΔιασύνδεσηςIP 2016