Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΤΕ παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), που μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της ιστοσελίδας www.otewholesale.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα).

1.    Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εταιρείες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με email επικοινωνίας wholesale@ote.gr.

2.    Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση wholesale@ote.gr με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων».

3.    Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό ;

Για την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:

  • Δεδομένα που συμπληρώνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (Ονοματεπώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου, εταιρεία).

4.    Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο ΟΤΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 3 για 12 μήνες.

5.    Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον ΟΤΕ για:

  • Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
  • Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
  • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας
  • Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

6.   Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

O OTE λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).