Πρόσβαση
Συνεγκατάσταση

Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης

Οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών LLU & SubLLU.

Μέσω αυτών, δίνεται η δυνατότητα στον πάροχο να εγκαταστήσει τον τηλεπικοινωνιακό του εξοπλισμό σε ενδεδειγμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Αστικών Κέντρων ΟΤΕ για υπηρεσίες LLU ή σε αντίστοιχο χώρο στους Τοπικούς Κατανεμητές  Μικτονόμησης (KV) ΟΤΕ για υπηρεσίες SubLLU.

Δυνατότητες Συνεγκατάστασης

Φυσική Συνεγκατάσταση για παροχή LLU

Παρέχεται από τον ΟΤΕ ειδικά διαμορφωμένος χώρος στα κτίρια του, με όλες τις παρεχόμενες ευκολίες (εύκολη πρόσβαση, πυρανίχνευση, κλιματισμός, ασφάλεια) για να εγκατασταθεί ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του παρόχου.

Παράλληλα παρέχονται οι παρακάτω συναφείς ευκολίες προκειμένου ο πάροχος να προσφέρει Υπηρεσίες LLU:

  • Υπηρεσία Σύνδεσης ΕΣΚ

Η Υπηρεσία Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου (ΕΣΚ) εξασφαλίζει τη σύνδεση από το Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ, στον Ενδιάμεσο Κατανεμητή του παρόχου που βρίσκεται σε χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης (ΦΣ) εντός Αστικού Κέντρου ΟΤΕ.

Χαρακτηριστικά - Επιλογές Υπηρεσίας: Εγκατάσταση από τον ΟΤΕ καλωδίου με συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού. Η υπηρεσία ΕΣΚ παρέχεται σε πολλαπλάσια των 100 ζευγών χαλκού. Ανάλογα με τη σχετική διαθεσιμότητα, η αρχική παροχή μπορεί να είναι έως 600 ζεύγη με δυνατότητα επαύξησης με βήμα έως 1000 ζεύγη.

  • Υπηρεσία Καλωδίου Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) ΦΣ

Η Υπηρεσία Καλωδίου Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) ΦΣ αφορά στη σύνδεση του εξοπλισμού του παρόχου στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης με το ιδιόκτητο οπτικό δίκτυό του στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ), με μέγιστη απόσταση 50 m από το κτίριο του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ εγκαθιστά Οπτικό Κατανεμητή (ODF) στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης και παράλληλα σύνδεση και τερματισμό Καλωδίου Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) μεταξύ ODF και ΦΥΠ.
Η υπηρεσία ΚΟΙ ΦΣ παρέχεται με τις επιλογές 1-2,3-4 και 5-6 ζευγών σύνδεσης του ODF ΦΣ με το ΚΟΙ του Παρόχου στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχου (ΦΥΠ).

Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση για παροχή LLU

Στην περίπτωση που ο πάροχος διαθέτει εξοπλισμό εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου (Α/Κ) του ΟΤΕ, στο οποίο επιθυμεί Υπηρεσίες LLU, ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης (ΑΣ).

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η ευκολία σύνδεσης Γενικού Κατανεμητή του ΟΤΕ στο ΦΥΠ με το ιδιόκτητο καλώδιο ζευγών χαλκού του Παρόχου που οδεύει στις εγκαταστάσεις του, στο σημείο Παρουσίας του.

Η ευκολία αυτή διαφοροποιείται σε Α/Κ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές όπου το ΦΥΠ κατασκευάζεται από τον πάροχο.

  • Υπηρεσία Σύνδεσης ΕΣΚT με ΕΞΣΚ σε ΦΥΠ (ΑΣ>5.000)

Η Υπηρεσία Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου Τερματισμού (ΕΣΚΤ) με Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ) αφορά τη σύνδεση του ΕΣΚΤ  στο Γενικό Κατανεμητή ΟΤΕ και του ΕΞΣΚ στον  εξοπλισμό του Παρόχου. Η υπηρεσία διατίθεται στην περίπτωση Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης σε Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ για εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών LLU.
Η Υπηρεσία προσφέρεται με επιλογές 200,400 και 600 ζευγών ΕΣΚΤ, σύνδεσης του Γενικού Κατανεμητή ΟΤΕ με το ΕΞΣΚ στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχου (ΦΥΠ).

  • Υπηρεσία Σύνδεσης ΕΣΚΤ με ΕΞΣΚ σε ΦΥΤΠ (ΑΣ<5.000)

Η Υπηρεσία Σύνδεσης Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου Τερματισμού (ΕΣΚΤ) με Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ) σε Φρεάτιο Υποδοχής Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου (ΦΥΤΠ) παρέχεται για τη σύνδεση του ΕΣΚΤ στο Γενικό Κατανεμητή του ΟΤΕ και του ΕΞΣΚ στον  εξοπλισμό του Παρόχου.

Η Υπηρεσία διατίθεται στην περίπτωση Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης σε Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ με λιγότερους από 5000 συνδρομητές για εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών LLU.
Η Υπηρεσία προσφέρεται με  επιλογές 100,200,400,600 και 800 ζευγών ΕΣΚΤ, σύνδεσης του Γενικού Κατανεμητή ΟΤΕ με το ΕΞΣΚ στο ΦΥΤΠ που κατασκευάζεται από τον Πάροχο.

Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση για παροχή subLLU με ΦΥΤΠ ΥΒ

Ο ΟΤΕ παρέχει στους παρόχους την υπηρεσία σύνδεσης του Εσωτερικού Συνδετικού Καλωδίου Τερματισμού (ΕΣΚΤ ΥΒ) του ΟΤΕ με το Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο (ΕΞΣΚ ΥΒ) του παρόχου στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχου για subLLU (ΦΥΤΠ-ΥΒ).

Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση για παροχή subLLU χωρίς ΦΥΤΠ ΥΒ

Ο ΟΤΕ παρέχει στους παρόχους την υπηρεσία διασύνδεσης του ΤΚΜ με την Υπαίθρια Καμπίνα Παρόχου μέσω καλωδίου χαλκού (Εξωτερικό Συνδετικό Καλώδιο Τοπικού ΥποΒρόχου - ΕΞΣΚ-ΤοΥΒ), χωρίς να απαιτείται η κατασκευή Φρεατίου Υποδοχής για subLLU (ΦΥΤΠ-ΥΒ).

 

Για τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"

 

Σχετικά αρχεία

Col Downloadables
Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης
Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης
RUO 2018
RUO 2018

Συνεγκατάσταση FAQs

Τι σημαίνει ο όρος ρυθμιζόμενη υπηρεσία και πώς επηρεάζει η ρύθμιση τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU, & subLLU;

Οι ρυθμιζόμενες υπηρεσίες δεν επηρεάζονται από τους κανόνες της αγοράς αλλά υπόκεινται σε συγκεκριμένο νομοθετημένο πλαίσιο (ρυθμιστικό κείμενο) το οποίο παράγει η αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU, & subLLU διέπονται από την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Τοπικής Πρόσβασης (RUO), που δημοσιεύεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και περιγράφει πλήρως τις διαδικασίες παροχής και βλαβοδιαχείρισης των υπηρεσιών και των συναφών ευκολιών τους.

Σε τι διαφέρει η υπηρεσία Συνεγκατάστασης για LLU από την υπηρεσία Συνεγκατάστασης για subLLU;

Η διαφορά των δύο υπηρεσιών έγκειται στο σημείο όπου ο πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του.

Στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για LLU ο Πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε κτίριο του ΟΤΕ (υπηρεσία Φυσικής Συνεγκατάστασης) ή εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ αλλά σε κοντινή απόσταση από αυτό (υπηρεσία Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης).

Αντίθετα, στην περίπτωση της Συνεγκατάστασης για subLLU ο Πάροχος εγκαθιστά τον εξοπλισμό του σε δική του καμπίνα που τοποθετείται πλησίον του KV ΟΤΕ.

Με ποιον τρόπο διεκπεραιώνονται τα αιτήματα Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από τον ΟΤΕ wholesale;

Ο OTE WHOLESALE λαμβάνει παραγγελίες για υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU από παρόχους, αποκλειστικά μέσω του WCRM LLU.

Η πλειοψηφία των αιτημάτων διέπεται από το SLA (Service Level Aggrement) του ρυθμιστικού κειμένου και διεκπεραιώνεται με την προτεραιότητα που λαμβάνει βάσει της ημερομηνίας εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ερωτήματα σχετικά με παραγγελίες που αφορούν τις υπηρεσίες LLU & subLLU, υποβάλλονται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο WCRM LLU.

Ερωτήματα σχετικά με υπηρεσίες Συνεγκατάστασης αποστέλλονται μέσω email στο dep_collocations@ote.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες Τοπικού Βρόχου (LLU), Υποβρόχου (subLLU), & Συνεγκατάστασης μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Διαχειριστή σας (ΚΑΜ).

Πώς δηλώνω βλάβη για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Σε περίπτωση που διαπιστώνετε πρόβλημα με τη λειτουργία της υπηρεσίας LLU/subLLU, μπορείτε να δηλώσετε βλάβη και να παρακολουθήσετε την εξέλιξή της μέσω κατάλληλου μενού στο Π/Σ WCRM LLU. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με το Π/Σ WCRM LLU μέσω κατάλληλων τεχνικών διεπαφών APIs (Web Services Application Programmer’s Interface)

Οι διαδικασίες αποκατάστασης καθώς και τα σχετικά SLAs, περιγράφονται αναλυτικά στο ρυθμιστικό κείμενο.

Ερωτήματα σχετικά με αίτημα βλάβης, δύναται να κατατίθενται μέσω ειδικά διαμορφωμένου εργαλείου στο Π/Σ WCRM LLU.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, η αναγγελία και η παρακολούθηση βλαβών γίνεται στο Βλαβοληπτικό Κέντρο Παρόχων, σε 24ωρη βάση 365 μέρες το χρόνο.

Για την αναγγελία της βλάβης απαιτείται η συμπλήρωση του Έντυπου Αναγγελίας Βλάβης και η αποστολή του στο Ενιαίο Βλαβοληπτικό Κέντρο (ΕΒΚ).

Πώς τιμολογούνται οι υπηρεσίες Συνεγκατάστασης, LLU & subLLU;

Κάθε πάροχος λαμβάνει σε μηνιαία βάση τιμολόγια για τις υπηρεσίες LLU, subLLU και Συνεγκατάστασης.

Στα τιμολόγια αναγράφονται αναλυτικά οι αναγκαίες πληροφορίες χρέωσης ανά σύνδεση και είδος αίτησης.

Το ρυθμιστικό κείμενο περιγράφει αναλυτικά τα θέματα εξόφλησης τιμολογίων, τους χρόνους καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές και αφορούν υπηρεσίες χονδρικής.