Δεδομένα
R.o.U

R.o.U. - Rights of Use

Η παροχή χωρητικοτήτων μέσω του μοντέλου του δικαιώματος χρήσης (R.o.U. - Rights of Use), αναφέρεται στη μακροχρόνια παραχώρηση αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης υψηλών χωρητικοτήτων μεταξύ δύο σημείων, ανάλογα με τις ανάγκες του παρόχου.

Ο πάροχος προκαταβάλλει ένα προσυμφωνημένο τίμημα για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης (up-front payment) και επιπλέον ένα ετήσιο ποσό λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ).

Με αυτόν τον τρόπο αποκτά το δικαίωμα χρήσης της χωρητικότητας για όλη την προβλεπόμενη - από τη σύμβαση παροχής χωρητικότητας - διάρκεια.

Οφέλη

  • Δημιουργία αποκλειστικής και μακροχρόνιας χρήσης δικτύου κορμού με μεγάλες χωρητικότητες

  • Υψηλή ποιότητα επικοινωνίας και διαθεσιμότητας δικτύου

  • Μείωση ρίσκου από ανάπτυξη ιδίων υποδομών

  • Αξιοπιστία και Ασφάλεια

  • Μειωμένα λειτουργικά κόστη από διαχείριση και συντήρηση δικτύου

  • Ταχύτητα και ευελιξία, με δυνατότητα αναβάθμισης των χωρητικοτήτων

  • Οικονομικά συμφέρουσα λύση

Για τις χρεώσεις της υπηρεσίας επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας (Κey Αccount Μanager)